ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ - ⴰⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 Meɣres 2018 14:40   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ - ⴰⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴳⵉⵍⵍⴻⵙ ⵎⴰⵏⵛⴻⵔⵧⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵜⴻⵄⵕⴻⴼ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉ-ⴰ.

« ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵓⵡⴻⵢ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴷⴷⴰⵢ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⴳⴰⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵡⴻⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴻⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵖⴻⴼ ⵡⴻⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵎⵧⵀⴰⵏⴷ-ⵜⴰⵀⴰⵔ ⵣⴻⴳⴳⴰⴳⵀ « ⵜⵉⴷⴻⵜⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵧⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ » (ⵜⵉⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⴻⵒ, ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, 2017).

ⵙⵙⵓⴷⵙⴻⵏ ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 56 ⵏ ⵢⴻⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴻⵠⵉⴰⵏ ⴷ ⵡⴻⵃⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⵏ 19 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 1962, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⵎⵔⵉⴳⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ (ⵧⴰⵙ) ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵜⴻⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⵙ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵍⴻⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⴷⴻ ⴳⴰⵓⵍⵍⴻ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.

ⵎⴰ ⵎⵧⵀⴰⵏⴷ-ⵜⴰⵀⴰⵔ ⵣⴻⴳⴳⴰⴳⵀ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴻⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ, ⵉ ⵢⴻⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ. « ⵙⵃⴰⵙⵙⴼⴻⵖ ⵉⵎⵉ ⵓⵔ ⵍⴰ ⴷ-ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵙⴻⵀⵔⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⵢⵓⵍⵍⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ.

 

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 Meɣres 2018 14:48
ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵡⴻⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵙⵙⴰⵔⴻⴷ ⴰⵔⴰ ⵉⵍⴻⴼⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵓⵎⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⴻⵔ - ⴰⵏⵎⴻⵣⵔⵓⵢ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 Meɣres 2018 14:40     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu