ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Meɣres 2018 18:06   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ - ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵀⴰⴷ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴻⵇⵇⵉⴹⵉⵏ ⵉ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ. ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ

ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⵉⴱⴻⴷⴷⵍⴻⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵎⵍⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⵜⵎⴻⵖⵔⴰ ⵏ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ (12 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⴹⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴱⵧⵓⵜⴻⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Meɣres 2018 18:06     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu