ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⴻⵔⵎⴰ : ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ’’

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Meɣres 2018 15:24   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⴻⵔⵎⴰ : ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ’’

ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ – ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ), ⵍⴻ ⴳéⵏéⵔⴰⵍ ⵜⵀⵧⵎⴰⵙ ⵡⴰⵍⴷⵀⴰⵓⵙⴻⵔ. ‘’ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ

ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴻⵎⵖⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵔⴻⵜ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ) ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵎ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ) ⵙⴷⴰⵜ ⵜⴻⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵡⴰⵍⴷⵀⴰⵓⵙⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ) ‘’ⵍⴰ ⵜⵜⴻⵎⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵓ ⴰⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ. ⵡⴰⵍⴷⵀⴰⵓⵙⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉ ⴰⵙ-ⵙⵍⴰⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵅⵅⴰⵎⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⵢⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ (ⴰⴼⵔⵉⵛⵧⵎ) ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ.

ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⵇⵓⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵙⴻⴳ 25 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ-ⵏⵏⴻⵙ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Meɣres 2018 17:57
ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⴻⵔⵎⴰ : ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷ ⴰⵛⵔⵉⴽ ‘’ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳ’’
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 Meɣres 2018 15:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu