ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰïⴷ: ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵢⵖⵏⵙ ⵖⴼ "ⵜⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 Yennayer 2018 19:50   Ɣran-t : 362 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵎⵕⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵢⵖⵏⵙ ⵖⴼ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵖⴼ "ⵜⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴼⴷⴰⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ), ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ-ⵙⴰïⴷ.
"ⴰⴷ ⵏⵙⵜⵕⵃⵎ ⴰⵙⵙ-ⴰⴳⵉ ⵖⴼ ⵜⵉⴷⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵖⵕⴰⵚ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵔ-ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵍⵇⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⵖⵏⴰⵙ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⵔ ⵖⴼ ⵜⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ", ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⴷⵉ-ⵙⴰïⴷ, ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⵏ ⵟⵍⵎⵎⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⴳⵔ 1990 ⴷ 1997.
 
ⵃⴹⵕⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⴱⴰⵏⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ, ⴷ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴼⵍⵏ), ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⴱⴱⵙ.
ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰïⴷ: ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵢⵖⵏⵙ ⵖⴼ "ⵜⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 29 Yennayer 2018 19:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 362 n tikkal   Bḍu