ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰⵉⴷ : ⵢⵖⵏⵙ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ ’’ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ’’

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 28 Yennayer 2018 18:08   Ɣran-t : 409 n tikkal
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵎⵔⵃⵓⵎ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⴰ ⵉⵖⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ ’’ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵓⴳⵟⴰ, ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵙⵉⴷⵉ-ⵙⴰïⴷ.
 
‘’ⴰⴷ ⵏⴰⵏⵣ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵓⵎⵖⵔⴰⵙ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵍⵇⴰⵢⵏ, ⵉǧⵀⴷⵏ ⵏ ⵓⵖⵏⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷⵉ-ⵙⴰïⴷ, ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 21 ⵙⴳ ⵜⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ, ⵉ ⵢⵙⵙⴷⴷⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵎⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1990 ⵖⵔ 1997.
 
ⵟⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ-ⴰ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵥⵎⴰⵍⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵓⵓⵍⴷ ⴰⴱⴱèⵙ.
 
ⵙⵉⴷⵉ ⵙⴰⵉⴷ : ⵢⵖⵏⵙ ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽ ⴱⵏⵀⴰⵎⵓⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵃⵓⴷⴷ ’’ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ’’
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 28 Yennayer 2018 18:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 409 n tikkal   Bḍu