ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵖⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:25   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵖⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵓⵎⵉ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⵔ ⵜⴻⵖⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵖⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵜⴻⵜⵜⴽⴻⵎⵎⵉⵍ ⵜⵣⴻⵔⵔⴻⵄ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵣⵖⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⵣⴰⵏⵜ, ⵉⵀⴻⵢⵢⴰ-ⴷ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵣⵣⴱⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ. ⵡ ⴰⵎⴰⵣⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵃⴻⵣⵣⴱⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ-ⴰ.

ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴻⴷⵢⴰ, ⴰⵍⴰ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵀⴻⵢⵢⴰⵏ-ⴷ ⴰⵎⴻⵜⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴻⵔ.

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵔⴻⵥⵎⴻⵏⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙ 8:00 ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⴰⵢⵜ ⵖⴻⵔ ⵜⵉⵙ 7:00 ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵉⵇⵎ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 32 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ. ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⴻⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⵙⵣⴻⵡⵔⴻⵏ ⵙ 72 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵓⴳⴳⵉⴳⴻⵏ ⴷ 120 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⴷⴷⴻⵔ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵓⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ-ⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ.

ⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ 2019, ⴰⵍⴰ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⴻⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:07
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 24 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴷⴻⵖⵔⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:25     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu