ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:24   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ-ⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉⴽⴰⵢⴰⴷⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵢⵙⴻⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⴷⵉⵡⵉⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

« ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ-ⴷ ⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ ⵙⵖⵓⵔ:

- ⵜⴰⴽⴻⵏⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵏⴳⴻⵍⴰ ⵎⴻⵔⴽⴻⵍ.

- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴻⵎⵎⴰⵏⵓⴻⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ.

- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵒⴻⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵀⴻⵣ.

- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴻⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⵎⵓⴷ ⴰⴱⴱⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ-ⴰ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵡⵡⴹⴻⵏ-ⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵣⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵊⵊⵢⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:24     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu