ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 14:23   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰΓⵜ- ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵟⵟⴼⴻⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ, ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵓⵙⴰⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵢⵓⵍⵉ ⵙⵉ 11 ⴰⵔ 20 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⴽⵓⴷ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴳⴻⵔ 23ⵀ00 ⴰⵔ 5ⵀ00 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ 6ⵀ00, ⵉⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ.

"ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵓⵟⴻⴱⴱⴰⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴻⵎⵛⴰⵡⴻⵕ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵡⴻⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴷ ⵢⴻⵎⴹⴻⴱⴱⵕⴻⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⴷⴷⴻⵎ ⵍⴰⵕⵢⵓⵢ ⵖⴻⴼ ⵍⴰⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴻⵖⵥⴻⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵜ, ⵉⵡⴻⵍⵎⵍⵉⵀⴻⵏ-ⴰⴳⵉ :

1.ⴰⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵎⴰⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵡⵀⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ (23) ⴰⵔ ⵜⴻⵎⵔⵉⵍⵜ ⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵚⴻⴱⵃⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴷⴻⴳ ⵏ ⵙⴻⴷⴷⵉⵙ..

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 : ⴰⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⵉ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 14:23     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu