ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 29 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:19   Ɣran-t : 7 n tikkal
ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ « ⵀⵓⵍⵍⴰⵏ » ⵉ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵇⴰⴱⵍⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

« ⵏⵎⵓⵀⴻⵍ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⴻⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵍⵉ ⵏⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵔⵣⵉ ⴰⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⴰⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ, ⵡⴰⵏⴰⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴷⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵀⵓⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ-ⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵏⵣⴰⴹ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ « ⴷⵉⵎⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴰⴱⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴻⵏ, ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⴹⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⵀⴰⵣⴻⵏ ⵉⴽⴻⵍⵙⴻⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵖ ».

ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⵖ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⴽⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⴼⴻⵔⵢⴰ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵢ ⵏⴻⵜⵜⴻⴳ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ».

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 30 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:25
ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵔⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 29 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:19     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 7 n tikkal   Bḍu