ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 « ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 28 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:13   Ɣran-t : 5 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 « ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ « ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ « ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⴷⵀⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵡⵓⴳⴳⵓⵎⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ».

ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵀⵓⴰⵔⵉ-ⴱⵓⵎⴻⴷⵉⴻⵏⴻ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ » ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙ-ⴷ ⴰⵣⵎⴻⵣ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ 1954 ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵉ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⴰⵔⴰ ⴹⴻⴼⵔⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴱⵖⴻⵙⵜ, ⵜⴰⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ, ⴰⵣⴱⵓ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵇⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵏⴽⵉⵜ.

ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴷ « ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⵏⴰⵔⵓ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⵉⵏⵉ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⴷ ⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⴰⴳ, ⵏ ⵢⵉⵏⴼⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵉⵏ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⵜⴰⴽⴽⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⴻⵎⴻⵎⴻⵏ « ⴰⵣⴱⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ (ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵎⴻⵏⴹⴻⵡ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴻⴽ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⴼⴰⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵖⵍⵉⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⴼⵙⵓ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⵡⵀⴻⵎ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵍⵡⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

« ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2020 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴱⴻⵄⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⵍⴼⴻⵜⵏⴰ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ, ⵜⵉⴹⴹⵓⵔⴼⴰ, ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵃⵢⴰⴼ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ, ⴰⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ 54 ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴻⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵃⴻⵎⵍⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ « ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴼⵓⵕⴰⵕ ».

ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 « ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 28 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 13:13     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 5 n tikkal   Bḍu