ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 14:41   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ, ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵙⴰïⴷ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵥⵉⵏⵜ, ⵉ ⵓⵏⴵⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

"ⴰⴷ ⵏⴻⵔⵔ ⴰⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⴰⵏⴵⴰⵃ ⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ, ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵖⵥⵉⵏⵜ, ⴰⴽⴽⵉⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵓⴹⵢⵉⵇ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵍⴰⵛ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴻⵔⵏⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵖⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4.

"ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵔⴽⴰⴷ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵏⴽⴻⵍⵡⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ, ⵓⵔ ⵢⴻⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ, ⵏⴻⴽⵏⵉ ⵙ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ. ⴷ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵙ ⵜⴻⴼⵍⴻⵙⵜ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ, ⴱⴻⵇⵇⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴳⵓⵛⵛⴻⵍ, ⵓⵍⴰⵛ ⵓⴳⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵃⴻⴱⵙⴻⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ.

ⵢⴻⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ-ⵏⵏⴻⵖ ⵢⴻⵞⵞⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ, ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵀⵔⴻⴳ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⵔⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ, ⵙ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⴻⴱⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉⴵⴻⵀⴷⴻⵏ, ⵉⴹⴻⵎⵏⴻⵏ ⵢⴻⵏⵏⴻⴼⵍⵉⵏ".

"ⴷⴻⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⵓⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵖⴻⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵖⵉ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ 2020-2021, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵛⵀⴰⵏⴻⴳⵔⵉⵀⴰ ⵙⴰïⴷ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ-ⴰ (ⵍⵃⴻⴷⴷ) ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⵓⵔ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏ ⵜⵉⵙ 4 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵔⴻⴳⵍⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 29 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:20
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⵖⴻⵔⵙⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⴵⴻⵃ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 26 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 14:41     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu