ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ "ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ" ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:45   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ "ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ" ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ

ⵜⴰⴱⴰⵜⴻⵏⵜ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴻⴱⵄⴰ) ⴷⴻⴳ ⵜⴱⴰⵜⴻⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ".

"ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵢⴻⵙ-ⵙ ⵜⴻⵣⵎⵍⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⴱⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ-ⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵡⴻⵍⵍⵀⴻⵏ ⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵎⴹⴻⵏ, ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴻⵎⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴷⴷⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴷⴻⴳ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⴰ 2, ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵊⵉ ⴰⴱⴷⴻⵍⵀⴰⴽ ⵔⴰⴼⵉⴽ ⴱⴻⵔⴰⵔⵀⵉ, ⴷ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵎⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ.

ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⴰ, ⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵍⴷⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵔⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ", ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵀâⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⴻⴹⴼⴻⵔ ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⵙⴻⴳ-ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⴷⵓ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ".

ⴰⵚⴻⵔⴱⴰⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵏ ⵜⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ ⵢⴻⴹⵎⴻⵏ ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵖⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⵡⴰⵔ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵏⴻⴼⵍⵉ ⵉⵎⴻⵣⴳⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⴻⵜ ⵉ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⵜⵉⵥⵡⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴷ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⵖⴰⵍⴻⵏ, ⵜⴰⵡⴻⵏⵏⴰⴹⵜ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴻⴳⵣⴰⵡⵜ.

 

ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵖⴻⴼ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽ "ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵔⵓⵥⵓ ⴰⵙⴰⵍⵓ" ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 22 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:45     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu