ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 18:02   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴷ "ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

"ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵖⴼ ⵓⵇⵔⵔⵓ-ⵏⵙⵏ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵉⵡⵕⵜⵏ ⵟⴰⵔⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴷ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⴹ ⵙ ⴰⴱⴷⴷⵍ ⵏⴱⵖⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵍⵍⵀ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5.

ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⴷⴳ ⵟⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⴷⴳ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ "ⴰⵡⴰⵍ ⵢⴳⵔⴰ-ⴷ ⵜⵓⵔⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴰⵔⴰ ⵢⵥⵔⵏ ⴰⵎⴽ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⵏⵓ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵃⴰⵍⴰ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ".

"(…) ⵜⴰ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ, ⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⴰⵢⵏ ⵄⵣⵉⵣⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⵜⴼⵔⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⴰⵖⵔⵓⴷ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵄⵎⵎⴷ ⵉ ⵍⴱⵖⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵖⵜⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵔⴻⵔ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ-ⵉⵙ ⵉ ⴹⴼⵔⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⵙⴰⵔⴰⴳ, ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵟⵎⵏⴰⴹⵜ.

 

ⵍⵡⴰǧⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 18:02     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu