ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 19:56   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵣⵔⵄⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 19.000 ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵏ, ⵖⴼ ⵙⵙⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵢⵓⵣⵣⴰⵔ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ.

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵍⴷⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 ⵙⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵡⴹ, ⵙ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⵖⵍⴰⴼⴰⵏⵜ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.

ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ-ⴰ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵜⵓⴱⵔ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙⴳ ⵉ ⵃⴱⵙⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵙⴳ 12 ⵎⵖⵔⵙ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⴱⵟⵟⵃ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ), ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵙ « ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ » ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ, ⵙ ⵓⵃⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ.

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉ, ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵢⵎⵎⴰⵀⵍ ⵙ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⴰⵜ (ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴽⵍⵉ), ⵙ ⵓⵀⴰⴹⵔ ⵖⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ.

ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵥⵓⵏ ⵖⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ (ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵉⵖⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ).

ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ ⵢⴷⴷⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⴱⵟⵟⵃ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴰⴷ ⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵙ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ-ⵏⵏⵉ ⵢⴰⵍ ⵙⵉⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ ⵏ 5 ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ. ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⵖⵙ ⵏ ⵓⴱⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵏⴳⴰ, ⵙ ⵓⵃⵜⵜⴻⵜ ⵖⴼ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ.

ⴰⴷ ⵏⵣⵣⵉⵔⴳ ⵖⴼ ⵓⴱⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔ 14 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉ ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ ⵖⴼ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵄⵣⵍⵏ ⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⵛⵛⴰⵇ.

 

ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⴰⴱⵍⵖ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙ, ⴰⵔ 12 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:25
ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 5 ⵉⵎⵍⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⵓⵍⵎⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵙ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⴷⵡⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 20 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 19:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu