ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⵡⵏⵏⵜ-ⵉⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:00   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⵡⵏⵏⵜ-ⵉⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ, ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ), ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⴰïⴷ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ, ⵉ ⵢⵖⴷⴱⴱⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⵎⵉ ⵢⵔⵣⴰ ⵖⵓⵔ ⵟⵎⵏⵖⴰⵙⵜ, ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ.

ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⵍ ⵎⵓⵓⴷⵊⴰⵀⵉⴷ ⵉⴼⵙⵔ-ⴷ ⴷⴳ ⵟⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ-ⵉⵙ ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵖⵓⵔ ⵟⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6, ⵢⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ "ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ" ⵉ ⴰⵙⵏ-ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵍ'ⵅⵒⵔⵙⵙⵉⵓⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵣⵓⵔⴰⵏⴻⵏ : "ⵉⵍⵉⵎ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ "ⵓⵔ ⵉⵛⵓⵃ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵍⴼⵔⵃ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ".

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⵉ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵀⵓⵔⵉⵙⵓⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ, ⵖⵓⵔ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⵙⴰïⴷ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ-ⴰ : "ⴰⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴹⵔⵓ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ".

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ, ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⵢⴰⵍⴰⵙ ⵛ-ⵛⵀⴰâⴱ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵔⵙ-ⴷ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ, ⵜⴰⵙⵖⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴳ-ⵙ ⵖⴼ ⵓⵎⴷⵢⴰ "ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵍⴰ ⵜⴹⴼⴼⵔ ⴰⴱⵔⵉⴷ-ⵉⵙ ⵙ ⵍⵃⴷⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ-ⵉⵙ ⵓⵖⵜⵉⵢⵏ ⵓⵖⴷⵉⵎⵏ".

ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⵡⵏⵏⵜ-ⵉⵜⵏⵜ ⵙ ⵜⵀⵔⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:00     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu