ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ: ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ « ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:01   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ: ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ « ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴱⴻⵛⵀⵔⵉ ⵢⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ, ⴰⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙⴻⴳ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵖⵏⴻⵡ « ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ » ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ « ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵜ », ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏ-ⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵉⴷ-ⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⴻⴳⵔⴻⵡ ⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ, ⵖⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴼⴽⵉⴼ-ⵉⵜⴻⵏⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵡⵏⴻⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⴷⴰ-ⴷ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵥⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ.

ⵢⵧⵓⵛⴻⴼ ⵙⴻⵀⴰⵉⵔⵉ ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ ⵉⵣⴻⵔⵔⴻⵡ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⴼⵔⵓ ⵓⴳⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⵢⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ-ⴰ ⴰⵎ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵥⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ.

ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵙⴰⵔⴰⵏⵜ: ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ « ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⴻⴳⵙⴰⵔⵓⵜ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:01     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu