ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ : ⵍⴰ ⵜⵜⵃⴻⵜⵜⵉⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵙ "ⵉⵀ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ : ⵍⴰ ⵜⵜⵃⴻⵜⵜⵉⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵙ "ⵉⵀ"

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ 12 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵃⵓⵍⴼⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⴳⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴻⴷⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⴳⴱⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵙⴳⴻⵍⵍⵙⴻⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴻⴷⴷ), ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵔⵡⴰⵃ ⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴽⴽⵙⴻⵏ ⵜⴰⵏⴱⴻⴹⵜ ⵜⴰⵢⴻⵏⴷⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⴻⵥⵥⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵍⴱⴻⵢⵢⴻⴹ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ (ⴼⵍⵏ), ⴰⴱⵓ ⴻⵍ ⴼⴰⴷⵀⴻⵍ ⴱⴰⴰⴷⵊⵉ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⵜⵉⴳⴷⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ-ⵉⵙ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ, "ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵇⵇⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ".

ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵓⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵖⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⴰⴱⵧⵓ ⴻⵍ ⴼⴰⴷⵀⴻⵍ ⴱⴰⴰⴷⵊⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡ ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵎⵎⴰⵍ-ⴷ ⵍⴻⴱⵖⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴽⴻⵙ ⵜⴻⵏⴱⴻⴹⵜ ⵜⴰⵢⴻⵏⴷⵉⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ".

ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ-ⴰ, ⵓⵔ ⵢⴻⵣⴳⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵍ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⵜⴰⵍⴰⵙⵜ ⵉ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴽⴰⵏ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ "ⵢⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵙ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⴹⴰⴼ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⴵⴻⵀⴷⴻⵏ ⴰⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⴱⴻⵟⵟⵓ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ, ⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ".

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:09
ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ : ⵍⴰ ⵜⵜⵃⴻⵜⵜⵉⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵙ "ⵉⵀ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu