"ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵜ" ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ "ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ" ⵢⴻⵔⵏⴰ "ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ" ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:01   Ɣran-t : 4 n tikkal
"ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵜ" ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ "ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ" ⵢⴻⵔⵏⴰ "ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ" ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ - "ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵜ" ⵉ ⵍⴰ ⵙⵙⴻⴷⴷⵓⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ "ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ" ⵢⴻⵔⵏⴰ "ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ" ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴻⴱⵜ) ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵒⵕⵓⴼⵉⵙⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵕⵓⵃ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ "ⵢⴰⵍ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⵡⴰⵢⴰ".

"ⵜⴰⵥⴻⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⴵⴵⵉ ⵛⵛⴻⴽ. ⵢⴻⴳⵔⴰ-ⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵙⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵃⵉⵙⵙⴻⴼ ⴰⵟⴰⵙ, ⵓⵔ ⵉⵣⴰⴷ ⵡⴰⵔⴰ. "ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵜ" ⵉ ⵍⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵓⵣⵣⵓⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵖ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⴳⴳⴻⵣ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⵓⵎⵉ ⵙ ⵍⵇⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ "ⵜⵉⵖⵖⴻⵔⵙⵉⵡⵜ", ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⵏ ⴷⵉⵔ, ⵏ ⵍⴽⴻⵔⵃ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴼⵓⴵⴵⴻⵖ", ⵉ ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⴻⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⴽⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⵜ, ⵉⵙⴻⵏⵏⴻⴷ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴳⴻⴷ ⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵎⵎⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 2019, ⵉⴷⴻⴳ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ 18 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵍⴰ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵜⵉⵔⴻⴳⵡⴰ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ, 17 17 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ, 15,5 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ, 3 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓⵡⴰⵜ ⴰⴽⴽⴻⴷ 2,6 ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵢⴻⵏ.

ⵉⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ "ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⵎⵎⵉ, ⵏ ⵓⵙⴻⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⴻⵔⴼⴰ ⵉ ⵜⴻⴽⵔⵉⴹⵜ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵍⵖⴰ-ⵙ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⴻⴹⵔⵓ ⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⴱⵖⵓ ⵜⵉⵍⵉ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ", ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴻⵍⵀⵉⵎⴻⵔ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ-ⴰ ⵜⴻⴷⵉ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔ ⵉ "ⵢⵉⵣⴰⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ", ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉ ⵉ ⵢⴻⵙⴽⴰⵏⴻⵏ "ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵙⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵏⵏⵉⵢⵢⴰ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ "ⵓⵙⵍⵓⵖⵓ" ⵏ ⵢⵉⵙⴽⴰⵙⵉⵢⴻⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵏⵓⵖⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵄⵉ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⴻⴱⴱⴰ".

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:00
"ⵜⴰⴽⵔⵉⴹⵜ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⴰⵏⵜ" ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵥⴻⴹⵡⴰ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ "ⵓⵔ ⵏⴻⵜⵜⵡⴰⵇⴱⴰⵍ ⴰⵔⴰ" ⵢⴻⵔⵏⴰ "ⵜⴻⴳⴳⴻⵣ" ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:01     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu