ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:58   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ

ⴵⴻⵍⴼⴰ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⴵⴻⵍⴼⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ « ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ ».

« ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵡⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴽⴰⴷ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴼⵔⴻⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴷⵓⵊⴻⵎⴱⴻⵕ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ.

« ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵉⵀⴰⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ « ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵉⵇⴻⵙⴷⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ».

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵛⴽⴻⵕ-ⴷ ⴰⴼⴼⴰⴼ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2019 (ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ), ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⴱⵏⵓ ⵖⴻⴼ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵜⵉⵙⴻⴷⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⴻⵏ, ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ».

ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⴰⴽ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵣⴻⵍⵍⵉⵡⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵔⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 18 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 09:58     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu