ⵟⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ǧⵍⴼⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 19:49   Ɣran-t : 6 n tikkal
ⵟⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ǧⵍⴼⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵡⴰⴹ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ǧⵍⴼⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵢⴷⵍⴰ ⵖⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ.

ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵙ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵔⴰ (100 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵙ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴼⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ), ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵇⵉⴷⴷⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⴷⴰ ⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵏ.

ⵢⵖⴷⴱⴱⴰ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵏⵜ, ⵉⵡⵚⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ "ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ" ⴳⴰⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ "ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴹⵎⵏ ⵜⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵛⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵉⵏⴼ ⵉ ⵍⵅⵚⴰⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵇⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉ".

ⵉⵕⵓⴼⵇ-ⵉⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⴽⴰⵎⵍ ⴱⵍⴷⵊⵓⵓⴷ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⴱⵏⴱⵓⵓⵣⵉⴷ, ⵢⵖⴷⴱⴱⴰ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴼ "ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ-ⴰ, ⵙ ⵓⵙⵎⴹⵏ". "ⴰⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵚⵓⴽⵉⵏ ⴷⵔⵓⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵃⵡⴰǧ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵏⵜ-ⵏⴹⵎⵏⴰⵙⴼⵔⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⴹⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵍⴷⵉ, ⵡⴰⴽⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵢⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵀⵍ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴽⵉ, ⵎⵍⵎⵉ ⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵥⴹⵡⵓ ⵏ ⵜⵔⵉⵙⵉⵜⵉ, ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵔⴰ.

 

ⵟⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵢⵔⵙ ⴷⴳ ⵜⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ǧⵍⴼⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵙⵙⴻⴱⵜ, 17 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 19:49     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu