Print this page

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴹⵡⵍ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵓⴼⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 23:56   Ɣran-t : 6 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴹⵡⵍ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵓⴼⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴳⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ ⵢⴹⵡⵍ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵓⴼⵏ.

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ "ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ : ⵉⴳⵍⵉ 2030", ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴹⵡⵍ, ⵙⴳ-ⵎⵉ ⵏⵡⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ, ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵓⴼⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ-ⵉⵙ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵔⴽ ⵢⵖⵍⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵔⵓ-ⴰⵙ ⵙⴳ ⵉ ⵏⵡⵡⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ-ⵏⵏⵖ".

ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ "ⵢⵟⵟⴼ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⵏⵙⵄⴷⴷⵉ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵏ ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ".

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ-ⴰ, ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵙⵜⵏⵢⴰ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴰⵔⴱ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⴰⵡⵉⵏ".

ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⴽⴰⴷⵓⵓⵎ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ "ⵜⴳⴰ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ", ⵜⵜⴱⵓⵜ ⴷ ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵟⵟⴼⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⴷ ⵜⵙⴼⴰⵔⵉ ⴰⵔ ⵓⵎⴹⵉⵇ ⵡⵉⵙ 30 ⴷⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵀⵔⵡⵏ ⴰⵙⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴷⴳ ⵡⵓⵎⵏⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ".

ⵉ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⵖⵔ ⵜⵡⵡⴹ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⵡⵡⵉ "ⴷ ⵜⵜⴱⵓⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⴳⴰⵔ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ".

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴹⵡⵍ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⴰ ⵏ ⵡⵓⵣⵣⵓⴼⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 23:56     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 6 n tikkal   Bḍu