Print this page

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:53   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻƔⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ. ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ:

« ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ. ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵜⴰⵎ (8) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⴳ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ.

1- ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⴻⵍⵎⴻⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 39 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 99-05 ⵏ 4 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ 1999, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵎⴻⴷ, ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ.

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵔⵣⴰⵏ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ, ⵜⵉⵙⴻⵎⵙⵉⵍⵜ, ⵄⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴻⵏⵜ ⴷ Ɣⵉⵍⵉⵣⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵔⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵥⴻⴹⵡⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵙⵙⴻⵎⵍⴰⵍⴻⵏ-ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ.

2- ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 18-162 ⵏ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⴰⵢ ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ, ⴰⵔⵥⴰⵎ ⴷ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 18-162 ⵏ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⵎⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⴷ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⴳⴳⵉⴷⴻⵏ ⵉⴼⴻⴽⴽⴰⵏⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵏⵉⵎⴻⵔ ⴰⵢ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⴰⵙⴻⵎⵏⴻⴽⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⴻⵔⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵙⴻⵏⵙⴻⴳⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴻⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵍⴻⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳⴰⵔ ⵓⵙⵓⵎⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵖⵙⵓⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴷ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵖⵙⵓⵔ-ⵏⵏⵉ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ, ⵖⴻⵜⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ.

3- ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ, ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ.

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵔⴰⵔ-ⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵎⵢⴻⵣⴳ ⵙ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ 18-11 ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2018 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ.

ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵏⵎⴻⵥⵥⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵓⵎⵎⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ, ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴻⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵡⴻⵙⴼⴰⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⴻⵇⵇⴻⵇ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽ ⴰⵏⵥⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ-ⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴹⵓⵔⵔⵓ ⴰⵔⴰ, ⴷ ⴰⵎⴻⵍⵍⵉⵍ, ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵙ. ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ, ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⴹⵎⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵜⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⵓⵔⵍ ⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵎⵉⵀⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴹⵉⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵇⴱⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵡⴻⵙⴼⴰⵔⴻⵏ.

ⴷⴰⵖ, ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ, ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ, ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⴳⵔⴰⴳⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⵓⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⴻⵍⵙⴻⵏ, ⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵖⴻⵔⴼⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵡⴻⵜⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵏⴻⵖ ⴷⴰⵖ, ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴵⵡⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵎⴰ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⴻⵏ-ⴰ ⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ-ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ-ⵉⴷ-ⵜⵜⴰⵔⵔⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ.

4- ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴰⵖ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ. ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵢⴻⴱⴹⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⴰ (07) ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵓⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ:

- ⴰⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ.

- ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵏⴻⵖ ⵖⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

- ⴰⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉ ⵖⴻⵔ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵍⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵡⵍⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴻⵍⵍⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵉⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ, ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⴽⵍⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵀⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵡⴻⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴹ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ.

5- ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵍⵃⵓⴱⵓⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ-ⴰ, ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.

ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵓⴱⵉⴷ-19) ⴷ ⵓⵎⵀⴰⵣ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵔⴻⴳⵍⴻⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵓⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵙⵖⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉⵏⵙⴻⵍⵎⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵥⴰⵡⴻⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵜⴻⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵏⴻⵙⵍⴻⵎ, ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⴻⵏ.

Ɣⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵄⴻⴷⴷⵉ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵥⵥⵓⵏⵥⵓ ⵜⴰⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⴱⴳⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵙⴻⴳ ⵍⴻⵄⴹⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵥⵓⵏⵥⵓ-ⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵥⴻⵎ ⵜⴰⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, 11 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, 1442, ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ 28 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020.

ⴰⵔⵥⴰⵎ-ⴰ ⵏ ⵜⵣⴻⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴰⵙⴼⵓⴳⴻⵍ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 1954, ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵡⵍⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵙ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵡⴰⴽⵓⴷ-ⴰ ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙⴻⴳ ⵓⵙⴻⵀⵔⴻⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴷⴳⵓⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷ ⵜⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵖⴻⵔ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴻⵙⴽⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⵏⴰⴼⴻⵏ, ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⴻⴽⴽⴻⵙ ⴰⵙⵉⴳⴻⵍ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 20 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, 1442 ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷ 6 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵙⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⴽⴻⵜⵜⵓⵔ ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵉ 1.000 ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵓⵍⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⴻⵊⵔⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⵔⴻⴳ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ-ⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵓⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵙⴻⴽⵎⴻⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵅⵅⴰⵎ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⵍⴻⵖⵡⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴹⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴱⴰⴹⵉ ⴷ ⵓⵙⴻⵔⴽⴻⴷ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19) ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⵔⵔⴽⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵓⴳⵓ ⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉ, ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵜⵓⵃⵜⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵜ, ⴰⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⵉⵙⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵓⵎⵙⴻⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵖⴹⴻⴼⵜ ⵉⵎⵉ ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵎⵉⴷ.

ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ, ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴻⵔⵔⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⴷⴷⴻⴱ. »

ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ: ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:53     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu