Print this page

ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⴱⵃ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 55,30%, ⴰⴷ ⴼⵖⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⴼ ⵡⵉⵙ 15ⵀ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:21   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⴱⵃ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 55,30%, ⴰⴷ ⴼⵖⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⴼ ⵡⵉⵙ 15ⵀ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵍⴱⴰⴽ ⵏ ⵜⵙⵎⵀⵓⵢⵜ 2019-2020 ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵛⵉⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⵖⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ00, ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⴱⵃ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 55,30%, ⵉ ⴰⵙ-ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.

ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵙ ⵜⵎⵣⵣⵓⴳⵉⵏ ⵢⴼⴽⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉ ⵢⵟⵟⴼⵏ ⵜⴰⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⴱⵃ ⵏ 80,22%, ⵜⴹⴼⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 67,78%, ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵜⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵏⵜ ⵙ 58,48%, ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵙ 56,97% ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⵍⵙⵓⴼⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 52,60%, ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵙ 38,09%, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.

ⴹⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ, ⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ ⵏⵖ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵏⵛⵉⵔ ⴰⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⵜⵓⴱⵔ 2020 ⵙⴳ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵡⵉⵙ 15ⵀ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴷⴳⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⵣⴰⵣⵡⴰⵔⵏ (ⵓⵏⵛ) : ⵀⵜⵜⵒⵙ://ⴱⴰⵛ.ⵓⵏⵛ.ⴷⵣ.

ⵉⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴱⵃⵏ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵟⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⵟⵎⵓⵙⵏⵉ (ⵎⴰâⵔⵉⴼⴰ) ⵏ ⵟⵍⵉⵥⵔⵉ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⴳ ⵓⴷⴳ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⴰⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ.

ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵣⵕⵎ ⵉⴳⵎⴰⴹ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵙⵎⵙ, ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ *567# ⵖⵓⵔ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ, ⵎⵓⴱⵉⵍⵉⵙ, ⵓⵓⵔⴷⵓⵓ ⵜ ⴹⵊⵣⵣⵢ.

ⵍⴱⴰⴽ 2020 : ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵔⴱⵃ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵡⵡⴹ ⴰⵔ 55,30%, ⴰⴷ ⴼⵖⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵖⴼ ⵡⵉⵙ 15ⵀ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 14 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:21     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu