ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵖⴷⴱⴱⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:04   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵖⴷⴱⴱⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵉⵣⵡⴰⵍ ⵢⵎⴳⴰⵔⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵓⵖⴰⵍⵏ-ⴷ, ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ (ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ), ⵖⴼ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵖⴷⴱⴱⴰⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵔⵔⵏ ⵖⴼ ⵍⴱⵖⵉ-ⵙ.

ⴹⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ "ⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵢⴰⵍⴰⵙ ⵍ'ⵅⵒⵔⵙⵙⵉⵓⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵔ ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵃⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ".

ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴳⵣⵉ ⵏⵖ ⵡⵉⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵙ ⵢⴰ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ". "ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ ⵢⴳⵣⴰ-ⵜⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ.

ⴰⵖⵎⵉⵙ ⵛⵀⵓⵓⵔⵓⵓⴽ ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵏⵜⵜⴰ, ⵖⵓⵔ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵅⵍⵉⴼ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵟⴰⵔⵉⵇⴰ ⵟⴰⵜⵉǧⴰⵏⵉⵜ, ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵍⵉ ⴱⵍ ⴰⵔⴰⴱⵉ ⵟⵉⴷⵊⴰⵏⵉ, ⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵙ ⴰⵛⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⵉ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ-ⵉⵙ, ⵙ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴷ "ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵏⵖⴹⵎ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ", ⵉⵖⵔⴼ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, "ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵡⵄⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ".

ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵛⵀⵓⵓⵔⵓⵓⴽ ⵙ ⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⵣⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵓⵜⵉⵢⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵀⵎⴰⵏ ⵀⴰⵎⵣⴰⵓⵓⵉ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⵔⵔⴰ-ⴷ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵖⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⴱⵖⴰ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ.

 

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:02
ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⵖⴷⴱⴱⴰⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 13 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 20:04     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu