ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:29   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ « ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴻⵛⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵟⴻⵇ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵄⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ».

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵔⵣⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ « ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵏⴻⵛⴷⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵏⵟⴻⵇ ⵙ ⵜⴰⵖⴻⵛⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙ ⵜⵏⴰⵢⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⵍⵇⴰⵏⴰⵄⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ « ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ-ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵄⴻⴷⴷⵉ, ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ, ⵖⴻⵔ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵙⴻⵍⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵙⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⴻⵊⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵢⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵏⵣⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ. »

Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⴰⵏⵙⴰⵢ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴽⴽⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⴽⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ » ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴽⵔⴰ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵉ ⴷ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 66 ⵏ ⵜⵏⴻⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵏⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ « ⵉⵛⴻⵡⵡⴻⵍ-ⵉⵜⴻⵏ » ⵓⵙⵎⴻⵏⴹⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵏⴻⴽⴽⵏⵉ ⵏⵓⵖ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵚⴻⵃⵃⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵙⴻⵄⵔⴻⵇ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ».

« ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵇⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴻⴽⴷⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵖⵔⵓⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵉⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⴷⴻⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵜⴰⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴷ ⴰⵛⵉⵡⴻⵕ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⵉ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵇⵏⴻⵄ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 11 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 16:29     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu