ⵢⵏⵎⵇⵇⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:31   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵢⵏⵎⵇⵇⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ

 

ⵟⵓⴱⵉⵔⵟ – ⴰⵙⵎⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵏⴰⵣⵉⵀ ⴱⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ (ⵍⵅⵎⵉⵙ) ⴷⴳ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ, ⴰⵏⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵓⵏⵏⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ, ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ ⴰⵍⵉ ⵥⴰâⵎⵓⵓⵎ ⵏ ⵓⵖⴼⴷⴳ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ, ⵢⵖⴷⴱⴱⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵔⵔⴰⵎⴷⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵣⴳⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⴱⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ-ⵙ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

"ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴰⵍⵍⴻⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ. ⵏⵃⵡⴰǧ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴳⵔⴰ-ⵏⵙⵏ", ⵉ ⴷ-ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ.

ⵉⴼⵓⵕⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵙⵜⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵏⵡⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵥⵉⴰⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴽⵛⵎ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵢⵓⵖⴰⵍ-ⴷ ⵖⵓⵔ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ.

Last modified on ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 11:36
ⵢⵏⵎⵇⵇⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵍⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵊⴻⵎⵄⴰ, 09 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu