ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:39   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ), ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ-ⵜⵜ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵀⴰ-ⵜⵜ-ⴰⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵜ ⵙⴳ ⵓⴹⵔⵉⵙ :

"ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴹⵊⵔⴰⴷ, ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) 07 ⵜⵓⴱⵔ 2020, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⴷ-ⵢⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉ-ⵙⴰⵔⴰⴳ.

ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵉⵏⵙⵖⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⴽⵢⴷⵏ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⴼⴽⴰⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵢⵙⵉⵎⵍ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⴰⵃⵔⴼⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵢⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵉⵥⵔⴰⴼ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⵙⴱⴹⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⴽⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵜⵔ ⵏ ⵓⵚⵕⵕⴼ ⴷⴳ ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ.

 

ⴽⵓⵥ ⵏ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 08 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:39     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu