ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ »

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:51   Ɣran-t : 18 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ »

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵜⴰⵔⴻⴽ ⴽⵓⵔ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⵉⵔⴻⵙⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉⵎⵉ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵓⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ.

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴻⴹⴰⵡⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ, ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵙⴻⵎ-ⵏⵏⴻⵙ « ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ, ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ » » ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵜ-ⵢⴻⴵⴵⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵉⵡⴻⵕ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵍⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⵉⵏⵡⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⴱⴹⴻⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳⴰⵔ ⵓⴳⵎⴰⵏ-ⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⵜⴽⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵖⴻⴷⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵏⴱⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⴹⴻⵏⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⵓⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵎⵙⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⵉⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⵉⵙⵓⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴼⴼⵔⴰⵡⴻⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴳⴻⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴻⴳⴳⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴽ ⴷ « ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ » ⴷⴻⴳ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉ ⵓⵙⴻⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⴻⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⵢ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴽⴽ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⴰⵡⴻⴹ ».

ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵜⵉⴼ-ⵔⴰⵀⴰⵍ, ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜ-ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ « ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ »
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 18 n tikkal   Bḍu