Print this page

ⴰⵅⴹⴰⴼ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:34   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵅⴹⴰⴼ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⵓⵎⴻⵕ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵓⵏⴼⵓ, ⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⴳⴻⵏ ⵜⴰⵊⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ-ⴰ.

ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵎ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⴽⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ.

ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵜⵉⵏⴻⵏ ⵓⴹⵄⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ.

ⴰⵅⴹⴰⴼ: ⵢⵓⵎⴻⵕ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:34     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu