ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:23   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵜⵜⴰⵏ ⵜⵙⵓⵇⵇⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ:

« ⵢⴻⵎⵍⴰⵍ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 4 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵙⴻⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⴻⵍⵍⴰ ⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⴻⵏ, ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ.

ⵎⴻⵏⵖⵉⵔ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⴻⵏ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵢⴻⵍⵀⴰ-ⴷ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⴻⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ. ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⴻⴽⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⴹⵔⵓⵏⵜ ⵜⵙⴻⵎⵎⴻⵙⴽⴰⵍ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ. ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⴰⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ 2018. ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⵓⵎⴻⵔ-ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⴱⴻⴹ-ⴷ ⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵏ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵏⵙⴻⵏ. ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵉⴳⴻⵏ ⵉ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵖⵙⴻⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ ⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⵣⴻⴷⵖⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⵖⴻⴼ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵙⴽⵉⵏⴻⵏ ⵉⵖⵍⵉⴼⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵎⵍⴻⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020-2021 ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19 ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴻⵏⵙⴻⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵚⴻⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵉⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⴻⵞⵞⵉⵢⵉⵏ, ⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ.

ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⵧⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵓⵔⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵃⵔⵉⵛ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ-ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵍ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵏⴻⵢ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵡⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵡⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵉⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴻⵖⵥⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵉⵎⵓⵢⴰⴼⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴻⵙⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵉⴽⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ.

ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵜⵡⴰⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ, ⵢⴻⵇⴱⴻⵍ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⴰⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏ ⵏ 2018, ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⴳⴰⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⵡⵉⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 01 ⵏ ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵏ 21 ⵖⵓⵛⵜ 2012 ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵔⴻⵎ ⵏ ⴰⵣⵣⵉⴽⵉⵜ ⵏ « ⵉⵏ ⴰⵎⴵⴰⵏ ⴰⵏⵥⵓⵍ » ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵣⴻⵎⵍⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2020 ⴳⴰⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⵜⴻⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ ⴷ ⵙⵓⵏⴰⵜⵔⴰⵛⵀ.

ⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵓⵎⵎⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⵉⵡⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵡⴻⵍⵍⵉⵀⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ: ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ:

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ:

- ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵎⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵜⴰⵖⴷⴻⵎⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⴻⵣⵡⴻⵔ ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵖⴷⵉⵎ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵜⵉⵏⴻⵏ ⵓⴹⵄⵉⴼⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵖ.

- ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⴻⵎⵎⴰⴷ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵔⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵓⵎⴻⵕ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵎⴻⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ, ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼⵙⴻⵙ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵓⵏⴼⵓ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴻⵖⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⴻⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ-ⵏⵏⵉ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ ⴰⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷ ⴳⴰⵔ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ, ⴰⵎ ⵜⴻⵊⵕⴰ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷ-ⵉⵍⵓⵍⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵍⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⴽⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵜⴻⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵓⵏⵇⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵎⴷⵓ.

ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⴻⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ-ⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵉⵙ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ.

ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ: ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021:

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵇⵍⴰⵄ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵍⴻⵖⵡⴰⵢⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⵍⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021, ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵎⵙⴻⵍⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵉⵎⵏⴻⴽⵏⵉⵢⴻⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⴻⵚⵚⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ:

- ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵏⴼⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⴻⵄⵄⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⵎⴷⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⴱⵍⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴽⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴼⵙⵉⵙⴻⵏ ⵜⴰⵄⴽⴻⵎⵜ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ.

- ⴰⴷ ⴱⴰⴹⴻⵏ ⴰⴷⵀⴰⵍ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵡⴻⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴽⴻⵔⵔⴰⵣⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵜⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴻⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⴻⴼⴽⴰ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙⴻⵏⵜ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⴷⵀⴰⵍ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ.

- ⴰⵙⴻⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵅⵚⴻⵔ ⴷ ⵜⴽⴰⴼⵓⵙⵜ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵉⴽⴻⵔⵔⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴰⵍⴻⵏ ⵢⵉⴳⵓⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵍⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⴻⴽⵙⴰⵡⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵙⴼⴰⵢⴷⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⴷⵀⴰⵍ.

- ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵓⴳⵏⴰⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⵉ ⵓⵔⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵊⵍⴰⵇ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵏⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⴷⴷⵉⴱⴻⵏ ⵉⴼⴻⵍⵍⴰⵢⴻⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵜⵜⴳⴻⵏ ⵜⵉⵅⵏⴰⵏⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎ ⵜⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴽⴻⵍⵍⵅⴻⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⴽⴰⵜⴰⵔⴻⵏ ⵉⵎⵉⵏⴳⴻⵏ.

- ⵜⵉⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵣⴰⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ (ⵜⵉⵏ ⵣⴰⵡⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⴱⵓⵕⴵ ⴱⴰⴷⵊⵉ ⵎⵧⴽⵀⵜⴰⵔ), ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵍⵉⵙⴰ ⴳⴰⵔ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵉ ⵓⵙⵉⴳⴻⵥ ⵏ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵉ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ-ⵏⵏⴻⵙ.

- ⴰⵙⴻⵎⵖⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴻⵛⵜⵉ.

- ⴰⵙⵓⵏⴼⵓ ⵙⴻⴳ ⵓⵅⴻⵍⵍⴻⵚ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴻⴹ ⵖⴻⵔ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ.

- ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⴻⵏ ⵙ ⵢⵉⵎⴻⴽ ⴰⵎⵓⵢⴰⴼ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴻⴼ ⵉ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⵓⵔ ⵜⴻⵔⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵚⴻⵔⵔⴼⴻⵏ.

- ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⴷ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵔⴰ ⵉⵡⴻⴷⴷⴱⴻⵏ ⴰⴷⵖⴰⵍ ⴷ ⵜⵔⴻⵡⵍⴰ ⵜⴰⵏⴻⵡⵙⵉⵜ ⵉ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵙⵉⵔⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

- ⴰⵙⴻⵡⵄⴻⵕ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵇⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵖⴻⴼ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵛⵛⴻⴽ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⵊⵓⴳ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⴹⴻⵏ.

- ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⴼⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉⵎⴻⵛⵟⵓⵃⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴻⴼⵜⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵧⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵜⵜⴳⴻⵏⵙⵉⵙⴻⵏⵜ-ⴷ ⵜⴰⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴻⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵜ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵔⴰⵙ.

- ⴰⵙⵉⵏⴻⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴻⵙⵡⵉⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵍⴻⵎ.

- ⴰⵡⴻⵀⵀⵉ ⴷ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵔⵓⴱⴰ ⵙ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵡⴻⵊⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏ ⴰⵢⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵉⵏ.

- ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⵕ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⴻⴱⴹⵓ, ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵍⴰ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⵎⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ, ⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⴷⴷⴰⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⴳⴰ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏⵜ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ-ⴰ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ, ⵖⴻⵔ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ 70%.

- ⴰⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⴻⵏⵜ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⴳⴻⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵡⴰⵍⴻⵏ ⵉⵣⵉⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⵎⴻⴷ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⴰⵔⴻⵙ.

ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ: ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ

- ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⴳⴻⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵎⴻⴷⵍⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵥⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵎⵓ ⵏ ⵜⵔⴻⴱⴱⴰⵡⵜ.

- ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⴼⵔⴻⴽ ⵏ ⵜⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴰⵉⵔ ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴻ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴽⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵔⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵇⴻⵙ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴻⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵖⴰⵔ.

- ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵡⵏⴰⴼⴰⴳ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⵖⴻⵙⵜ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴻⵏ.

- ⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵣⵉⵔⵉⴳⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵖⴻⵔ ⵜⴻⵎⵔⵉⴽⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵜⵉⵙ ⴽⵓⵥⴻⵜ: ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ

- ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ 21 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, 4 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⵉ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵙⵏⵉ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵉ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⴰⵏⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵉⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ.

- ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ.

- ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ 15 ⵜⵓⴱⴻⵕ ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⴷ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ 22 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⴳⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ, ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴰⵛⴻⵕⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴱⴷⵉⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵉ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⵏ ⵛⵓⴱⵉⴷ-19.

- ⴰⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ, ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⵖⴻⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵓⵎⵇⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴻⴳⴳⴰⴼ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴻⵃⴱⵉⴱⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉ ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ.

- ⴰⵙⵉⵣⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ 72 ⵏ ⵢⵉⵙⵔⴰⴳⴻⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵜⵉⴳⴻⵍⵎⵓⵙⵉⵏ. »

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:34
ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 12:23     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu