Print this page

ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ "ⵢⵣⴳⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ"

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ "ⵢⵣⴳⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ"

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵎⵓⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⴰⵎⵎⴰⵔ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ "ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ", "ⵢⵣⴳⴰ ⴷ ⴼⵔⴰⵡⴰⵏ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵓⵖⵔⴼ "ⴰⵏⴰⵢⴰⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵃⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ".

ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ "ⴰⴽⵀⴱⴰⵔⵍⵡⴰⵜⴰⵏ.ⵏⵜ", ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵢⵙⵙⴳⵣⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ "ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⵙⴱⵓⵖⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ", ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⴼⴽⴰ -ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵢⵡⵄⴷ- ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵛⵔⴰⴽ, ⴷⴳ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ, ⴰⴽⴽ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵢⵣⴳⵉⵍ ⵢⵉⵡⵏ".

ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ "ⵜⴰⵏⵎⴳⵍⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵉⴳⴷⵉ-ⵙ", ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ " ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⵇⴱⵍ-ⵉⵜ ⵓⵖⵔⴼ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵜⵜⵏⴰⴷⵉ".

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏⵡⵉ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵉ ⵜⵖⵓⵏⵣⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴳⵍⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵍⵀⵉⵎⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴷⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏⵖ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵎⴳⵍⴰ, "ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⵔⵔⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ".

ⴰⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ "ⵢⵣⴳⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵡⴰⵏ"
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu