ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:41   Ɣran-t : 14 n tikkal
ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⵏ

 

ⵎⴹⵉⵢⴰ – ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ " ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ", ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⴷ-ⵉⵛⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ (ⵙⵙⴱⵜ) ⴷⴳ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉ), ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵛⵀⵓⵔⴼⵉ.

"ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ, ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵃⵓⵍⴼⵓⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵍⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰⵙⵓⴷⴷⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴳⵔⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵢⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔⵉ ⴷ-ⵉⵜⴷⴷⵓⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵓⵔⴼⵉ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵖⴼ "ⵜⴰⴼⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵓⵙⴰⵏⴰⵢ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎǧⴰⵀⴷ.

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉ) ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ⴰⵙⵉⵔⵎ-ⵉⵙ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⵕⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ "ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵎⵓⵔ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵓⵏǧⴰⵃ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵔ-ⴰ", ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ, ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⴹⵏ, ⵖⴼ "ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵜⵓⵣⵣⵎⴰ", ⴷⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ.

"ⴰⴷ ⵛⵉⵔⵖ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴱⵄⴷⵏ, ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ-ⵏⵙⵏ, ⵙⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵓⵛⴹⵉⵡⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵓⵔⴼⵉ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⵣⵉⵔⴳ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵏⵉ) ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵎⴷⵉⵢⴰ, ⵉⵡⵚⵚⴰ ⵎⴳⴰⵍ "ⵏ ⵓⵜⵄⴷⴷⵉ ⵏⵖ ⴰⵙⵅⵚⵔ ⵏ ⵜⵃⵎⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⴷ-ⵙⵙⵓⵎⵍⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ".

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 06 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 10:54
ⵟⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ : ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⴷⵓⴽⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵔⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴳ ⵉⵎⵢⵉⴳⵔⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 05 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 01:41     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 14 n tikkal   Bḍu