Print this page

ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: ⴰⵙⵏⵉⵖⵔⴻⴹ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:31   Ɣran-t : 1 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: ⴰⵙⵏⵉⵖⵔⴻⴹ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵡⴰⴷⵊⴰⵓⵜ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴼⵖⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⴰⵢ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵖⵔⴻⴹ ⵡⴰⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴷ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ.

ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ-ⴰ ⴷ ⴰⵙⴱⴰⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⵏ 19 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2019 ⴷ-ⵢⴻⵙⴱⵓⴷⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵙ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⴻⵏ ⵏ 2019-2020 ⴷ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ 2020-2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ. ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 5 ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2020-2021 ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⴹ-ⴷ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴰⵖⵔⴻⴹ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ».

ⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵇⵇⴰⵍ 82 ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴻⵎⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 5ⴱ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴰⵙⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵣⴻⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⵏ 2020-2021 ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵓⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵖⵜⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵓⴷ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⵙⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵣⵔⴰⵄ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴽⴰⵖⵔⴻⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵓⵇⴰⵛⵓⵛ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵛⵧⵠⵉⴷ-19) ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴰⴹⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴼⴰⵔⴻⵏ ».

ⴰⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ: ⴰⵙⵏⵉⵖⵔⴻⴹ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:31     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu