ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:28   Ɣran-t : 20 n tikkal
ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⵖⵙⴻⵏⵜ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵔ.

ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ « ⴰⵍⴳⴻⵔⵉⴰ ⴷⵉⵙⵔⵓⵒⵜ 2020 », ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ « ⵢⴻⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵜⴰⴼⵍⴻⵙⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴻⵣⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵢⴻⴱⵏⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ».

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵢⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⵏⵏⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵇⵇⴻⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴻⵎⵀⴰⵍ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⵀⴻⵢⵢⵉ ⵉ ⵓⵙⴻⴼⵜⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴽⴻⵜⵜⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⵏⵙⴻⵏ ⵉ ⵓⴱⴰⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⵙⴻⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵉ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴱⵏⵓⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⴼⴻⵛⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴻⵖⵙⴻⵏⵜ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ-ⵔⵥⴻⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⵉⵔⴳⴰ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⴼⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⴼⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⵉ ⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ-ⵏⵙⴻⵏ ⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴷⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴻⵙ.

ⵜⵉⵕⵎⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⴻⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⴷⴻⵎⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 04 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:28     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 20 n tikkal   Bḍu