Print this page

ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:00   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⴷ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⵏⵏⴻⵙ ⵓⵎⵎⵉⴷ:

« ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴷⵊⴻⵔⴰⴷ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020, ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵥⵔⵉⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⴷ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵙⵎⴻⵏⴷⴻⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ.

ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴳⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵍⴻⴷ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ, ⴰⵎⴹⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵜⵍⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵓⵏⵓⴼⴻⵏ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵀⴻⵢⵢⴰⵏ ⵙ ⵍⴻⵡⵚⴰⵢⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⵏ 30 ⵖⵓⵛⵜ 2020, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ ⵉ ⵓⵇⴰⴱⴻⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵜⴻⵊⵔⵉⵎⵜ ⴰⵢ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⴻⵙⵏⵓⴷⴷⴻⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵃⴻⵣⵣⴻⴱ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵓⵏⵓⴼ ⵏ ⵓⵅⴹⴰⴼ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏⵜ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴻⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⴷⴰⵜⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵖⵍⴰⴼⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ. ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵎⵥⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵙⴻⵊⵀⴰⴷⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴱⴹⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵙⴻⵊⵀⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴻⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵙⴻⵊⵀⴰⴷⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 06-34 ⵏ 26 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2006. ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ 13-05 ⵏ 23 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2013 ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵉⴼⴻⴽⴽⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵜⴰⵏⴰⵔⴻⵎⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⴷ ⵓⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵙⴻⵊⵀⴰⴷⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⴽⴽⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⵛⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴻⴷⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵊⵀⴰⴷⴻⵏ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵓⵏⴻⵙⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ, ⴰⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵏ 25 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ 2015 ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ.

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴻⵣⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-19 ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⴰⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴷⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 15-141 ⵏ 28 ⵎⴰⵢⵓ 2015 ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵣⴻⵍ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵎⵎⴻⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ (ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵎⴻⵏ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵙⵉ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⴷⵔⴻⵎ, ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⴷⴷⴻⵔⵜ) ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⴹⴻⴼⵔⴻⵏ:

- ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵙⵜⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⴻⴽⵡⴰⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⴽⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⵓ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ.

- ⴰⵙⴻⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵥⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵄⴻⴷ ⴰⵎⴷⵉⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵓⵡⴰⵍⵉ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵥⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵓⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢ ⵜⴻⵔⵣⴰ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏⴻⵖ ⴰⵡⴰⵍⵉ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵙⵖⴻⵏⵡⴻⵏⵜ ⵜⵍⴻⵙⵙⵉⵙⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⴷⴻⴱⵍⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵙⴽⵉⵏ ⴷ-ⵢⴻⵙⵙⴻⵎⵏⴻⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⴻⴽⵢⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵙⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵍⴻⴽⵎⴰⵏⵜ 05-458 ⵏ 30 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2005 ⴷ-ⵉⵙⴻⴱⴹⴻⵏ ⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵔⵎⵓⴷⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵡⴰ ⵜⵉⵎⴻⵏⵣⴰ, ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵣⴰⵣⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵏⵣⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⵍⴰⵏ.

ⴰⴹⵔⵉⵙ-ⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵎⴻⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵡⵓⵏⵓⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴵⴰⵡ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵛⵓⴼⴼⵓ ⵏ ⵜⴼⴰⵜⵓⵕⵉⵏ, ⴰⵙⴻⴽⵔⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴽⵍⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⴻⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴻⴳ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴵⴰⵡⴻⵏ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵄⵓ ⴰⵙⴻⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵣⵣⴻⴳ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴻⵣⵔⴻⴽ ⴰⵣⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵉⵍⵉⵏ. ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵢⴻⵙⵍⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⴻⵏ ⵏ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵉⵎⵉⵏⴻⴳ ⴷ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ, ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⴷ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵏⴻⴳⴳⴰⴼⴻⵏ ⵉⴷⴰⵡⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⴳⴰⵍⵎⵓⴷⴻⵏ, ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⴻⵏ, ⵉⵎⴻⵣⵔⴰⵡⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ».

ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵣⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 15:00     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu