ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:15   Ɣran-t : 9 n tikkal
ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵔⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ (ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ) ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ-ⵙⵏⴼⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ.

"ⵙ ⵍⴼⵔⵃ ⵉ ⴷ-ⵏⴱⴷⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵍⵉ ⵏⵖ ⵙⵙⴰⵃⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴼⵔⴰⵏçⵓⵉⵙ ⴳⵓⵓⵢⵜⵜ, ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵓⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ.

ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ-ⵉⵙ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⵒⵢⴰ, ⵏⴰⴱⵉⴰⵜ ⴳⵜⴰⵛⵀⴰⵡ ⴰⵙⵙⴳⵉⴷ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵢⵙⵏⴼⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ, "ⴰⵎⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵉⴷ ⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⴳⵜⴷⵉⵙⴰⵏ, ⵏⵖ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ".

ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⵜ-ⵢⵔⵣⴰⵏ, ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰ, ⵊⴰⵏⵏⴰ ⵖⴰⵏ ⴹⵔ ⵖⵍⴷ, ⵢⴼⵔⵃ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ "ⵢⵍⵀⴰⵏ" ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵢⴼⵔⵃ" ⵙ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ-ⵉⵙ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ. "ⵎⵏⵏⵙⵍⴰⵢ ⵖⴼ ⵢⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵎⴰⵍⵉ, ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳ" ⵉ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ.

Last modified on ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 17:44
ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵏⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 01 ⵜⵓⴱⴻⵕ 2020 00:15     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 9 n tikkal   Bḍu