ⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵙⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓⵔⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:13   Ɣran-t : 1 n tikkal
ⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵙⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓⵔⴰⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⴼⴽⴰ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵏⵉⵊⵉⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⴰⵢ ⵉⵃⵓⵣⴰⵏ ⵎⴻⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⴳⵜ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵓⵍⴻⵙ ⵜⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⴻⵎⵙⴻⵜⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴰⵏⵥⴰⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⴻⵙⵙⴻⴱⴳⴻⵙ-ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ ⵉⵎⴻⴳⴳⵓⴳⴰ ⵉⵔⴻⴷⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵡⴻⴹ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉ. ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⴻⵏ-ⴰ ⵇⴻⵍⵄⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵓⵣⴰⴷⵓⵔ ⴰⴳⴻⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⴼⴰⵔⵉⴽ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵔⴻⴷⵙⴰⵏⵜ 1ⵓⵜ). ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⴹⴼⴻⵔ-ⵉⵜⵜ-ⵉⴷ ⵜⴰⵢⴻⴹ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ.

ⴰⴳⴻⴳⴳⵉ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 500 ⵏ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ 105 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵞⵞⵉ ⴷ ⵢⵉⵇⵉⴹⵓⵏⴻⵏ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵜⵜⵡⴻⴽⴽⵉⴷ-ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴰⵏⵎⴻⵇⵇⴻⵏ ⵏ ⵜⵔⴻⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵛⵓⵃⵃⵓ ⴰⵔⴰ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ-ⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴱⴳⴻⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵎⵎⴰⴽⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⴳⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.

ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⵉⵥⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔ.

ⵉⵃⴻⵎⵎⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔ: ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵙⵙⴽⴻⵏ-ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴻⵙⵍⴻⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴷⴰⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⴹⵔⵓⵔⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:13     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 1 n tikkal   Bḍu