ⵢⵔⵎⵙ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ ⴰⵔⵓⵙⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:43   Ɣran-t : 10 n tikkal
ⵢⵔⵎⵙ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ ⴰⵔⵓⵙⵉ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ, ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⵙⴰïⴷ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵔⵎⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵖⵍⵓ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ ⵉ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⵔⴷⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵟⴰⵔⵓⵙⵉⵜ, ⴹⵉⵎⵉⵜⵔⵉⵉ ⵛⵀⵓⵓⴳⴰⴹ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.

"ⵟⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ ⵜⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵟⵙⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⵉⵔⵉⵜ-ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵔⵓⵙ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ", ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵍⵖⵓ.

ⴹⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, "ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ ⵎⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⵔⴷⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴱⵉⴷⴷⴰⵍⵏ ⵜⵉⵙⵍⴹⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.

"ⵟⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵏ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⵏ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵓⴼⴼⵉⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ".

ⴹⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, "ⵉ ⵙⵉⵏ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⵎⵢⴼⴽⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴹⵉⵎⵉⵜⵔⵉⵉ ⵛⵀⵓⵓⴳⴰⴹ ⵢⵙⵜⵏⵢⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵔⵖ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ", ⵉ ⴷ-ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵓⵍⵖⵓ.

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:21
ⵢⵔⵎⵙ ⵛⵀⴰⵏⴳⵔⵉⵀⴰ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ ⴰⵔⵓⵙⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 30 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:43     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 10 n tikkal   Bḍu