ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:35   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ-ⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ (ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ) ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ "ⵉⵣⵓⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ" ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ "ⴰⴳⵓⵛⵛⴻⵍ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵎⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵙⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ", ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ.

ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ "ⵢⴻⵙⵜⴻⵇⵏⴻⵄ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ", ⵢⴻⵣⵣⵉⵔⴻⴳ-ⴷ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵛⴻⵖⴱⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ "ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴻⴷⵀⴻⵍ ⴰⵣⵣⴰⵉⵔⵉ-ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⵔ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔ ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ".

ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⴻⵙ "ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵛⵡⴰⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵉⵀⴰⵔⴻⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ", ⵉ ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ.

ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⴼⴰⵔⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵢⴷⴻⵏ "ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵃⴻⵍ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴻⵙ ⴰⵙⴷⵓⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵇⵔⴻⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⵡⴰⵃ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴰⵔⴱⴻⵏ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵜⴰⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵔⴽⴰⴷ-ⵉⵙ, ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⴻⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⴳⴻⵏⵙⵉ, ⵉⴱⴻⵏⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴳⴰⵔ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ".

ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵉⵜ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴻⴹ "ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ" ⵉ "ⴳⵎⴰ-ⵙ, ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ", ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵉ ⴷ-ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ "ⴰⴷ ⵉⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴷⵉⵙⴰⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⴻⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽⴻⵏ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⴹⵔⵓ ⵉⵙⵉⵔⵎⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ".

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 19:22
ⵢⴻⵔⵎⴻⵙ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⴽⴰïⵙ ⵙⴰïⴻⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⴱⵔⵉ ⴱⵓⴽⴰⴷⵓⵎ ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵏⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 29 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:35     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu