ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 : ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ ⵓⵣⵎⵣ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 18:55   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 : ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ ⵓⵣⵎⵣ

 

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵓⵓⴰⴷⵊⴰⵓⵓⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ (ⵍⵃⴷⴷ) ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ, ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵛⵔⵉⴽⵏ-ⵉⵙ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵎⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ, ⴰⵢⴰ "ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ".

ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⵏ ⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵓⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⴰⴷⵊⴰⵓⵓⵜ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⴱⵓ ⵟⵙⵎⵔⵜ ⵛⵓⴹⵉⴷ-19, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ, ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰⴷ, ⴰⵜⵓⴳ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰⵜ ⵢⵟⵟⴼ ⵓⵏⴼⴰⴼⴰⴷ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⴷⴼⴼⵉⵔ, ⴰⴽⵓⴷ-ⴰ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ.

"ⵏⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵏⵃⴰⵔⴱ ⵖⴼ ⵜⴷⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ-ⵏⵏⵖ, ⵉⵎⴰⵔⵔⴰⵡⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵎⵀⵀⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ", ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ : "ⴹ ⵜⴰ ⵉ ⴷ ⵙⵙⴱⴱⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵏⵎⵛⵉⵡⵔ ⵖⴼ ⵉⴽⴰⵜⵏ ⵉⴼⵖⵏⴰⵎⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵏⵣⵎⵔ, ⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ-ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⴰⵙⵖⵔⴱⵣ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⴷⴷⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵔⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ-ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⴰⵍ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵚⵓⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵉⵎⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ".

ⴰⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵉⵏ ⵢⵜⵜⵓⵏⴼⴽⵏ ⵉ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵡⴰǧⴱ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴹⵎⵏ ⴰⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵏⵣⵔⵡ ⴰⴽⴽ ⵜⵓⵔⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴷⵖⴰ ⵏⵟⵟⴼ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⵔⴱⵣ. ⵎⴰⵛⴰ, ⵓⵔ ⵏⵟⵟⵉⴼ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ".

ⴰⵏⴽⵛⵓⵎ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ 2020-2021 : ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴱⴹ ⴰⵔⴰ ⵓⵣⵎⵣ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 18:55     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu