ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:01   Ɣran-t : 4 n tikkal
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1ⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⵖⵔⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵉ ⵜⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ, ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵙⵓⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ.

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ-ⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, 24.111.081 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵔⵏⵓⵏ ⴳⴰⵔ 500.000 ⴷ 600.000 ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ. ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⵢⴻⵔⵔⴰ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⴻⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ».

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 28 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:44
ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵅⵜⴻⵎ ⵜⴻⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:01     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 4 n tikkal   Bḍu