ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: « ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:57   Ɣran-t : 8 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: « ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴱⵓⵣⵉⴷ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⴻⵏⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020 ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷ « ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴻⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ-ⴰ.

« ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴻⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵔⵔⴻⵏ ⵜⴰⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ … ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵃⴻⵔⵣⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ-ⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ, ⴰⵎⴰ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⴳⴻⵔⵚⴻⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴻⵔⴷⴻⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴻⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵅⴻⴱⴱⴻⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⵕⵜ-ⴰ ⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⴻⵍⵙⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵢⴻⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵣⵀⴰⵔⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵍⵍⴰⵏ 39 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ (ⵙⴻⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 34 ⵖⴻⵔ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 73) ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2016, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⴰⵏ 30 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ. ⴷⴻⴳ ⵓⵣⵡⴻⵍ-ⵏⵏⵉ, ⵜⵜⵡⴰⴱⴻⴷⵔⴻⵏ-ⴷ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴻⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵓⵔⵜ, ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⵉ ⵖⴻⵔ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⴷ ⵜⴷⴻⴱⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⵃⴱⴰⴱⵔⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ-ⵏⵙⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵍⴰⵢ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵓⴳⴻⵍⵍⵓⵢ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵢⵉⴼⴻⵔⴷⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏⵜ, ⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵕⵀⵉⴼⵉⵏ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵎⴻⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⴽⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵎⴰⵛⵉ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴻⴳ, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵡⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵎⴻⵎⵎⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵏⵏⴻⴳⵎⴰⵏ.

ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: « ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ » ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 27 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:57     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 8 n tikkal   Bḍu