ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:50   Ɣran-t : 21 n tikkal
ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵏ ⵎ6 ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⴰⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵉ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » (ⴻⵏⵇⵓêⵜⴻ ⴻⵅⵛⵍⵓⵙⵉⵠⴻ), ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

« ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵙ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵍⵜ-ⴰ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵛⵔⴻⴹ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⵉ ⵜⵏⴻⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⵔⴳⴰ-ⴰ, ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ, ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » (ⴻⵏⵇⵓêⵜⴻ ⴻⵅⵛⵍⵓⵙⵉⵠⴻ) ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ ⵏ « ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴻⴽⵔⵉⵡⵉⵏ », ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵎ6 ⵜⴻⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ 2019.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢⴰ « ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ-ⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵏⴻⴳⴷⴻⵍ ⵉ ⵎ6 ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⵓ ⵢⵉⵍⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵖⴻⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020, ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵉ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵜⴻⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ « ⵜⴰⵙⴻⵙⵜⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵓⴼⴼⴻⵖⵜ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⴱⵔⴻⵏ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵖⴻⴼ « ⵓⴵⴵⵓⴵⴻⴳ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴻⵔⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⴰ ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ ».

« ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵉ ⵓⵙⵓⵜⴻⵔ-ⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴽⴰⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ, « ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⵏⵏⵉ ⵜⴼⵓⵔⴻⵙ-ⴷ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵏⵉⴹⴻⵏ (…) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ».

ⵢⴻⵛⵛⴻⵜⴽⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵙ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ, 24 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 11:50     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 21 n tikkal   Bḍu