Print this page

ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:47   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵖⵜⴻⵙ « ⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵔⴰ » ⵉ ⵜⴻⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⴻⵙⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⴳⴰ-ⵜ-ⵉⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴻⵍⵍⴰⵅ ».

« ⴰⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴰ ⵢⴻⴹⵔⴰⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ-ⴰⵖ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵔⴰ ⵎ6 ⴰⴷ ⵜⴽⴻⵎⵎⴻⵍ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⵉ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ. Ɣⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ, « ⴷ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ-ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ 'ⵓⵎⴰⵍⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ’ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵄⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⴻⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴻⵍⵍⴰⵅ ».

« ⴰⵔⴽⴰⴹ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⴷ ⴰⵇⴻⵙⵃⴰⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⴼⴰⴹ ⴰⵔⴰ ⵙⴻⴳ ⵓⵎⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵛⴰⵕⵄⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 216 ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵡⴻⴷⴷⴻⴱ ⵖⴻⴼ ⵍⴵⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⵇⴷⴻⵛ ⵏ ⵜⴻⴼⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⴻⵍⵍⴰⵅⵉⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ.

« ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵇⴻⵔⵔⴻⴱ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⴰⵕ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵓⵣⴻⴽⴽⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⴻⵏ ⵜⵜⴳⴻⵏ-ⴷ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵙⵄⴻⴷⴷⴰⵢⴻⵏ-ⴷ ⵉⵔⵓⵒⵓⵔⵟⴰⵊⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏⴻⵖ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵥⴻⵏ ⵉⴼⴰⴷⴷⴻⵏ ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ-ⵏⵏⴻⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵙⵃⴰⵙⵙⴻⴼ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⴰ.

ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵙⵎⴻⴽⵜⴰⵢⵜ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⵉⵎⴻⵙ ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵡⴰⵖ ⵜⴰⴼⵍⴻⵙⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴷⴰ-ⵏⵏⴻⵙ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⴻⵏ ⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⵡⵉⵔⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵍⴰⵍ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ». ⵢⴻⵙⵎⴻⴽⵜⵉ-ⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵏ ⵎ6 ⵜⴻⵙⵙⵓⵜⴻⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ 2020, ⴰⵡⴻⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴰⵙ ⵜⴻⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴻⵔⴳⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵙⵙⵓⵔⵔⴻⵜ ⵜⴰⵙⴳⵉⵍⵜ ⵏ « ⴻⵏⵇⵓⴻⵜⴻ ⴻⵅⵛⵍⵓⵙⵉⴱⴻ » ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⵢⴰⴻⵔ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⵙⴻⵏⵜⴻⵍ ⵏ ⵓⴼⴻⵜⵔⴰⵡ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴻⵀⵕⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵜⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⴻⵖ.

« ⴰⵙⵓⵜⴻⵔ-ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴳⵉ ⵙⵖⵓⵔ ⵢⵉⵎⴻⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⴻⵥⵍⴰ ⵉⵡⴻⵔⴷⴰⵏⵉⵢⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⴷⴻⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ-ⴰ ⵜⴳⴰ-ⴷ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⵎⴳⴻⵔⵔⴰⴷⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⴻⵏⵜⴻⵍ-ⵏⵏⵉ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵉⵄⴻⴷⴷⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵙ 11:10 ⵏ ⵢⵉⴹ (ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ) ⵙ ⵓⵣⵡⴻⵍ ⵏ ‘ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴻⴽⵔⵉⵡⵉⵏ’ , ⴷ ⴰⴼⴻⵜⵔⴰⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵉⴳⵜ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ».

Last modified on ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ, 23 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 16:07
ⵜⴰⵔⴳⴰ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵜ ⵏ ⵎ6 ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴷⴻⵍ ⴰⴷ ⵜⵎⴰⵀⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:47     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu