ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:46   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵎⴰⴷⴰⵔ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⵎⵉ ⵢⴻⵙⵙⴰⵡⴻⵍ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ « ⵓⵔ ⵏⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵎⵎⴰⴷⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ (…) ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵛⵔⵉⴽⵜ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⵏⴻⵟⵟⴻⴼ ».

ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵃⴻⵜⵜⴻⵜ-ⴷ, ⵙⴻⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴻⵟⵟⴻⴼ ⴷⴰⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵏⵓⴼⴰ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⵓⵙⵙⵉⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵚⴽ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵓⵔ ⵢⴻⵜⵜⴽⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵓⵎⴰⴷⵓⴼ ⵙⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵖⴰ.

ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵓⴽⵜⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴻⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵡⴰⵏⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵛⵡⵉⵟ, ⵛⵡⵉⵟ.

« ⴰⴷ ⵏⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵜⴰⵙⵡⴰⵙⵜ (ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ) ⵢⴻⵔⵏⵓ (ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ) ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵢⵢⴻⵙ ⴷ-ⵍⵀⴰⵏ ⵢⵉⴷⴻⵎⵎⴰⵙⴻⵏ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:52
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ-ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:46     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu