ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:14   Ɣran-t : 29 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⴷⴷⵉⵜ, ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴳⵎⴰⵏⴰⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⵜⴻⵙⵄⴰ « ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ » ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵄⵓ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ-ⴰ.

« ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⴻⵖ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵇⴻⴱⵍⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵏⵄⴻⴷⴷⵉ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⴻⵔ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵉ ⵓⵎⵏⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹⴻⵏ, ⵎⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵡⴰⵎⴻⴽ, ⵖⴻⵔ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⵢⴰⴳⴻⵔ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ.

ⵖⴻⴼ ⵍⴻⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵜⴻⴱⴱⵧⵓⵏⴻ, « ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴻⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵏⵉⴹⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⵎⵉ ».

« ⵎⴰ ⵏⴻⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵉⵅⵓⵚⵚⴻⵏ ⵜⴰⴼⴻⵍⵙⴰ, ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⴰⴽⴽ ⴰⵢⴻⵏ ⵏⴳⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴰⵎⵣⵓⵏ ⵓⵔ ⵏⴳⵉ ⴰⵛⴻⵎⵎⴰ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ.

ⵎⵉ ⴷ-ⵢⴻⴱⴷⴻⵔ ⵉⵏⴼⴰⵍⴻⵏ ⵉⵎⴻⵇⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵃⵔⴻⵣ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵢⵖⴻⴼ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ 2020, ⵉⵡⴻⴽⴽⴻⴷ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴳⴻⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴻⵜ ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⴼⴽ ⵜⵉⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵡⴻⵙⵄⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ.

Last modified on ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 22 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 13:59
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ: ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴻⵙⵄⴰ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⴻⵏ ⴷ ⵓⵣⴳⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴰⴽ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵏⴻⵙ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 12:14     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 29 n tikkal   Bḍu