ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:30   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵉⵛⴰⵔ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴻⴷ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⴷ ⵔⵡⵉⴱⴰ (ⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ) ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵡⵊⴻⴷ ⵉ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⴻⵔ.

ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ ⵜⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⴻⴱⴱⴻⴽ-ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵜⴻⴱⴱⵓⵏ, ⵜⴰⴼⴻⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⴷⵔⴻⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ.

ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⴻⵙⵏⴻⴼⵍⴻⵏ ⵜⴰⵏⴻⵣⴷⵓⵖⵜ-ⵏⵙⴻⵏ. ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵖⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵙⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⵢⴻⵙⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵓⵙⵎⴻⵍ ⵏ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⴻⴼⵔⴰⵏⵉⵏ.

ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⴻⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⵔⴼⵉ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⴰⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⵉⵍⴻⵎⵥⵉⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⴳⴳⵣⴻⵏ » ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴻⵔⵏⵓ ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⵡⴻⵜ ⵉⵎⵉ ⵉⵖⴻⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⵓⵎⴻⵔⴷⴰⵙ ⵙⵙⴰⴳⴳⵣⴻⵏ ⵙ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵛⴰⵔⴻⵏ ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ-ⴰ.

ⵙ ⵜⵙⴻⴽⴽⵉⵔⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵙⴻⴳ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ-ⴷ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⴰⵡⵓⵔⵎⴰⵏ.

« ⵜⴰⵎⵀⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ, ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ, ⵏⴰⵇⴰⵍ, ⵜⴻⵡⵄⴻⵕ, ⵜⴻⵇⵇⴻⵍ ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴻⵙⵙⴰⵙⵜ. ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴱⴰⴹⵉ ⵏ ⵓⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ ⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡ », ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴻⵔⵏⴰ.

ⴰⵛⴻⴳⴳⴻⵔ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ: ⴰⵛⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⴻⵣ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⴰⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⵓⵎⵓⵖⴻⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⴰⵏⴻⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 10:30     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu