ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴰⵡⵜ : ⵎⴰ ⵢⴱⵖⴰ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:51   Ɣran-t : 26 n tikkal
ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴰⵡⵜ :  ⵎⴰ ⵢⴱⵖⴰ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ, ⵢⵡⴽⴽⴷ-ⴷ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⴷⴰⵡⵜ « ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵉⴷⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ ⵉ ⵉⴷ ⵢⵅⵜⴰⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ”, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ “ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵢⴱⵖⴰ ⴰⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍ ⵉ-ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵏⵜⵖⵎⴰ-ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⵜⵉⵎⵙⵓⵍⵍⵙⵜ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵓⵇⴱⵍ”.

 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⴱⵔ 2020, “ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵇⵡⵎⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵔⵉⵎⵏ ⵎⴰⵛⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⴷⵏ ⵉⴳ ⵃⵕⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ” ⵉ ⴷ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵉⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ, ⵉⴷ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵀⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ

 "ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ, ⵙⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵄⴷⴷⵉ ⵜⵙⴼⵔⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵡⴰⵎⴱⵔ 2020, ⵢⵣⵣⵎ ⵓⴳⴰⵔ ⵢⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴳⴰⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴷ ⴰⴱⴰⴱⴰⵜ ⵖⴼ ⵓⵖⵔⴼ", ⵉ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⴷ ⴰⵖⵔⴼ ⴰⵔⴰ ⵉⵖⵜⵙⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⴰⵍ-ⵉⵙ".

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵏⵏⵉ-ⵏⵏⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ "ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎ" ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵍⵉ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ "ⴷⵖⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵣⴳⵔ ⵙⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵓⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵀⵉⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⴰⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵄⴷⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵉ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵍⴰⵍ, ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵎⴽ, ⵜⵉⵙⵓⴷⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴼⵔⵏⴻⵏ ⵇⴱⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ".

ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴳⵍⵓ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴱⴱⵓⵓⵏ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ "ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵉ ⵡⵓⴼⵔⵉⵏⴻⵏ".

 

Last modified on ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 19:30
ⴰⵛⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴷⴰⵡⵜ : ⵎⴰ ⵢⴱⵖⴰ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴱⴷⴷⵍ, ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 26 n tikkal   Bḍu