Print this page

ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:51   Ɣran-t : 0 n tikkal
  • Bḍu
ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ

 

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ- ⵢⵄⵇⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰ- ⵍⵃⴷ ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵓⵢⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵉⵢⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⵃⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷⵉⵙ ⴰⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵢⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵍⵎⵏⴰⵊⵎ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⴽⵔⴰⵣⵜ, ⵡⴰⵢ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵢⵄⵇⴷ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵃⴷ 20 ⵛⴱⵜⵎⴱⵔ 2020 ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⵟⴱⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⵖⵍⴰ ⴰⵏⵉⵊⵉ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵏ ⵉⵎⵙⵍⵃⵏ, ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵢⴽⴰⵔⴰⵎⵏ ⵢⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵢⴳⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵍⵎⵏⴰⵊⵎ, ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ, ⵜⵓⴷⵔⵉⵎⵜ, ⵜⴰⴽⵔⴰⵣⵜ, ⵡⴰⵢ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵜⴰ ⵉⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ.

ⵢⵓⵙⴰⴷ ⴷⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵄⵔⵓⴹ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⴼ ⵡⵔⵎⵓⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴷⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵙⵎⴰⵏⵜⵉ ⵔⵣⵉⵏ, ⴰⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵄⵔⵓⴹⵏ ⵢⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏⵙⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷⵎ ⵙⵍⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⴰ ⵏ ⵍⵖⵔⵓⵣ ⵉⵢ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵍⵎⵏⴰⵊⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⴷⵉ ⵜⵓⵢⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵎⵏⵖⵙⵜ ⴷ ⵉⵍⵉⵣⵉ, ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵍⵎⵏⴰⵊⵎ, ⵢⵔⵏⵉ ⵓⵔ ⵏⵙⵙ ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵡⵙⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⴳⵎ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔⴰⵜ ⵙ ⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵄⵔⵓⴹⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴽⵙⵉ ⴷ ⵓⵃⴰⵔⴱ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵙⴰⵔⵟⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵢⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵍⵊⵍⴼⴰ ⴷⵉⵙ 120 ⵏ ⵙⵔⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵎⵊⵎⵓⵍ ⵏ ⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⴷⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵢⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵣⴰⵢⵔ ⴷⵉⵙ 700 ⵏ ⵙⵔⴰⵢⵔ.

 

ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼⴰⵏ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ, 21 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 00:51     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu