ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ

Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:08   Ɣran-t : 0 n tikkal
ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵣⵎⴻⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵕⵎⴰⵙ ⴷ ⵕⵕⵓⵃ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⴻⵣⵎⴻⵍ-ⵉⵜⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ, ⵎⵧⵀⴰⵎⴻⴷ ⵀⴰⵎⵉⴷⵧⵓ, ⴷ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵖⴻⵔ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴻⵏⵣⵓ ⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⵙ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ, ⵏⴰⵙⵙⵉⵎ ⴷⵉⴰⴼⴰⵜ, ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ « ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵉⵔⴻⴳ, ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵜ, ⴰⵎⵛⵉⵡⴻⵕ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵢⵓⴷⴷⴻⵙ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ».

ⴷⴻⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⴳⴻⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵉ ⴰⵢⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⴷⴻⵔⵡⴻⵏ ⵢⵉⴳⴻⵏⵙⴰⵙⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵙⵉⵏ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⵉⴼⴻⵏ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵍⵀⵓ ⵙ ⵓⵀⴻⵢⵢⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⴽⵜⴰⵣⴻⵍ ⵏ ⵓⵙⴻⴹⵔⵓ ⵏ ⵜⴻⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵜⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵀⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵙⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⴻⴷ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ-ⵜⴻⴵⴵ ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⴳⵎⵓ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⵣⵉⴳ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴷⴻⴳ ⵢⵉⴳⵏⴰⵏ ⵓⵏⵏⵉⴳⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵙⵙⵉⴼⴻⵙⵙⴻⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⴻⴼ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⴻⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⴻⵏⵣⵓⵜ (ⵜⴰⵍⴰⵖⵜ, ⴰⵖⴻⴳⴳⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⴹⵓⴼⵜ) ⴰⵢ ⵙⵙⴻⵇⴷⴰⵛⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵏⴹⵉ ⵢⴻⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⴱⵖⴻⵙ ⴰⵙⴻⵖⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⴻⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⵢⴻⵎⵎⵓⵣⵣⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴻⵏⵣⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵏⴹⵉ.

ⵜⵉⵎⵥⴻⵔⵎⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴻⵔⵔⵉⵜ: ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ
  Yeffeɣ-d ass n : ⵍⵃⴻⴷⴷ, 20 ⵛⵜⴻⵎⴱⴻⵕ 2020 09:08     Taggayt : ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ     Ɣran-t : 0 n tikkal   Bḍu